A Fiumei Virág Zrt.
www.fiumeiresidence.hu weboldalához kapcsolódó
adatvédelmi és adatkezelési szabályzata és tájékoztatója

 

I. Fogalommeghatározások

1. Weboldal: a https://www.fiumeiresidence.hu/ címen elérhető, „Fiumei Residence” lakóépület beruházást bemutató weboldal.

2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. (Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható)

3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

4. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

5. Adatkezelés: a személyes adatokon bármely módon végzett művelet vagy műveletek összessége így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

6. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

7. Adatkezelő: a weboldalon megadott adatok vonatkozásában a Fiumei Virág Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina tér 3. 1. em. 6., Cg.01-10-049805).

8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. Adatkezelő a weboldal vonatkozásában: a …Eva Comorková…

9. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

11. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

13. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

14. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

15. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

II. Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a weboldalon megadott adatok esetében: „Fiumei Residence” lakóépület beruházás keretében épülő / épített ingatlanokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása, értékesítésre kerülő ingatlanok kiajánlása, kért tájékoztatás megadása az érdeklődők számára, kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés célja előszerződés, szerződés vagy egyéb megállapodás megkötése esetén: szerződések létrehozatala, szerződések teljesítése, számviteli bizonylatok készítése, kapcsolattartás, igényérvényesítés.

III. Az adatkezelés jogalapja:

A weboldalon megadott adatok esetében az érdeklődő önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), illetve az Infotv. 5. § (1) b) szerinti érintetti hozzájárulás.

Előszerződés, szerződés vagy egyéb megállapodás megkötése esetén a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56.§ (2) bekezdése, amely alapján Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig jogosult kezelni; a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ és 169.§ (1) és (2) bekezdése, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CLXI tv. és annak végrehajtási rendelete, a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet).

IV. Adatkezelés ténye, kezelt adatok köre:

A Fiumei Virág Zrt. a weboldalon keresztül érkező megkeresésekkel összefüggésben az érdeklődők családi és utónevét, e-mail címét, telefonszámát rögzíti.

Szerződéskötéssel összefüggésben a Fiumei Virág Zrt. által a fentieken túl kezelt adatok köre: a szerződő felek születési családi és utónéve, állampolgársága, születési helye, ideje, lakcíme, tartózkodási helye, anyja születési neve, személyazonosító okmányok típusa és száma, személyi azonosítója (korábban: személyi szám), adószáma (adóazonosító jele), fizetési számlaszáma és aláírása.

V. Az adatkezelés biztonsága:

Az adatokat papír alapon zárható irodában, irattárban, illetve elektronikusan jelszóval védett számítógépen és szerveren tárolja Adatkezelő.

Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

Adattovábbítás az EU-n kívüli harmadik országba nem történik.

VI. Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben a kapcsolatfelvétel alapján nem kerül sor előszerződés, adásvételi szerződés vagy egyéb megállapodás megkötésére, az adatkezelés időtartama: az érintett törlési kérelmének beérkezését követő 10. munkanap, legfeljebb érdeklődés beérkezését követő 24 hónap.

Szerződéskötés esetén a vonatkozó jogi szabályozásban meghatározott időtartam (a vevő tulajdonjogának bejegyzésétől számított nyolc év leteltét követő 10. munkanap, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56.§ (2) bekezdése alapján, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az Adatkezelő egyes üzleti évről készített beszámolójától számított 8. naptári évet követő év március 31. napját követő 10 munkanap).

VII. Az adatkezelés elvei:

a) „Célhoz kötöttség elve”: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

b) „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

c) „Arányosság, szükségesség” vagy „adattakarékosság” elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.

d) „Pontosság” elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

e) „Integritás és bizalmasság” elve: Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

f) „Elszámoltathatóság” elve: Az Adatkezelő felelős az a-f.) pontoknak, és a jelen tájékoztatóban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

VIII. Érintettek jogai

1. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, abban az esetben kérheti, hogy az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: adatkezelés célja, adatok kategóriái, címzettek vagy azok kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adatok tárolásának tervezett időtartama, törléshez, helyesbítéshez való jog, tiltakozás joga, panasz benyújtáshoz való jog, adatok forrása, automatizált döntéshozatal ténye (profilalkotás).

2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más, érvényes jogalapja.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az adatkezelés célja megszűnt, de az érintett igényli az adatainak további kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az automatizált módon, hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak a jogi kötelezettség teljesítésén vagy jogos érdek érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

IX. Cookie (süti) szabályzat:

A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím,látogatás időtartama,operációs rendszer, böngésző típusa stb). Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja, felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. Az elemzés során felmerült adatokat más információkkal nem kötjük össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk. Az érintettek köre, a weboldalt látogató valamennyi felhasználó. Az adatkezelés időtartama, törlésének határideje: az állandó cookie-k fájlként tárolódnak számítógépén, vagy mobil eszközén legfeljebb 12 hónapra. Az átmeneti cookie-k eltűnnek, ha bezárja az oldalt. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá. Mindegyik webes böngésző különböző, így javasoljuk, hogy használja böngészője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához.

A cookie használatáról, annak jelentőségéről a weboldalunkra látogató értesítést kap a honlap alján felugró ablakban megjelenő „Részletek” linken keresztül, amelynek végigolvasását követően, a ’Bezár’ gomb megnyomásával jelezheti, hogy a sütik használatát az oldalon engedélyezi-e. Amennyiben az érintett látogató az adatkezeléshez nem járul hozzá, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásai nem jelennek meg vagy nem működnek megfelelően. A sütik használatának megtiltása továbbá hatással lehet a megjelenésre és a felhasználói élményre.

X. Jogorvoslati lehetőségek

1. Adatkezelő felszólítása jogosulatlan adatkezelési tevékenység esetén

Amennyiben az érintettek bármilyen jogsértést tapasztalnak a Fiumei Virág Zrt. adatkezelésével kapcsolatban, joguk van ezt az Adatkezelő részére jelezni.

Az Adatkezelő adatvédelmi kapcsolattartója: Eva Comorková-Kadurová.
e-mail cím: comorkova@inpekholding.sk

Intézkedések az érintett Adatkezelőhöz érkező kérelme alapján

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton küldi meg, amennyiben az érintett a kérelemben másként nem rendelkezik.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról érintettet a fenti határidőben tájékoztatja. Ez esetben a tájékoztatásban megjelöli az intézkedés elmaradásának okait.
Adatkezelő az információkat és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő bruttó 30.000,-Ft összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Amennyiben az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.

2. Panasz

Amennyiben az érintettek bármilyen jogsértést tapasztalnak az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban, panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Posta címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefonszáma: +36 (1) 391-1400
e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldala: http://naih.hu

3. Bírósági jogorvoslathoz való jog

Érintettek az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhatnak, ha megítélésük szerint személyes adataiknak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vagy a GDPR rendelet előírásainak megsértésével történik.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megköveteli.

XI. Adatvédelmi incidensek bejelentése a NAIH-nak

Adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintett jogaira és szabadságaira nézve.
Ha a bejelentett adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

XII. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen tájékoztató az alábbi jogszabályoknak való megfelelést és az érintettek joggyakorlásának biztosítását szolgálja:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.

 

Budapest 06.09.2022